Regulamin korzystania z serwisu AidaRejsy.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie aidarejsy.pl oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis internetowy AidaRejsy, dostępny pod adresem internetowym www.aidarejsy.pl, prowadzony jest przez Cruise & Travel Group sp. z. o. o, spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Uphagena 12, 80-237 Gdańsk, NIP 957-07-78-385, REGON 192058039, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617909
 2.  Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2 Definicje

 1. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – Cruise&Travel Sp z. o. o sp. komandytowa, ul. Uphagena 12, 80-237 Gdańsk, NIP 957-07-78-385, REGON 192058039, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617909
 3. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.aidarejsy.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 5. Sprzedawca – osoba reprezentująca Usługodawcę w zakresie zawierania Umów o świadczenie usług turystycznych
 6. Armator – firma użytkująca własny lub wynajęty statek, z którą Usługodawca współpracuje.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych, zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługi turystyczne (sprzedaż rejsów wycieczkowych) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;
 9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 10. Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
 13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania oferty oraz dokonywania rezerwacji niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c. włączona obsługa plików Cookies.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem, jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 5. Dokonanie rezerwacji przez Usługobiorcę na Usługi znajdujące się w ofercie możliwe jest przez kontakt z pracownikiem biura (Sprzedawcą) oraz podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację rezerwacji.
 6. Rezerwacja jest możliwa tylko po potwierdzeniu dostępności Usługi przez Sprzedawcę.
 7. Ceny podane w Serwisie są podane w EURO i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Szczegółowy wykaz cen z informacją jakie Usługi są w nich zawarte, znajduje się pod cennikiem na stronie konkretnej Usługi.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Usługobiorcę składa się końcowa cena za Usługę podana przez Sprzedawcę w EURO oraz obowiązkowa składka na TFG w wysokości 10zł/os. jeśli Usługa realizowana jest na terenie Europy lub 13zł/os. jeśli Usługa realizowana jest poza terenem Europy.
 9. Podane w serwisie ceny mogą się różnić od ostatecznych cen podanych przez Sprzedawcę.
 10. Ostateczna kwota do wpłaty przeliczana jest po kursie sprzedaży ING z dnia wpłaty.

§ 5 Zakres Usług

W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

 1. umieszcza w Serwisie oferty usług turystycznych przekazane przez Armatora oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania
 2. publikuje w Serwisach artykuły prasowe dotyczące rejsów wycieczkowych i umożliwia ich przeglądanie przez Usługobiorców;
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

§ 6 Zasady dokonywania rezerwacji

W celu dokonania rezerwacji należy:

 1. wybrać Usługę będąca przedmiotem rezerwacji, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, przez pocztę e-mail lub formularz zapytania w celu potwierdzenia zainteresowania Usługą oraz podania danych osobowych niezbędnych do procesu rezerwacji.
 2. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności oraz podaniu aktualnych cen z uwzględnieniem wszystkich kosztów, Usługodawca potwierdza lub rezygnuje z dokonania rezerwacji.
 3. Po potwierdzeniu chęci dokonania rezerwacji Sprzedawca przesyła Usługobiorcy umowę z wyszczególnieniem kwot i terminów do wpłaty, numerem konta lub linkiem do płatności. Dołączone zostają również Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 4. Usługobiorca w zależności od wybranego sposobu płatności, opłaca zamówienie w określonym w Umowie terminie.
 5. Nieopłacenie rezerwacji w podanym w Umowie terminie skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Opłacenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa.

§ 7 Oferowane metody oraz płatności

 1. Usługobiorca może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem na konto podane przez Sprzedawcę w Umowie
  b. Płatność elektroniczna za pośrednictwem „Płatności na życzenie”
 2. W przypadku podziału kwoty na zaliczkę i dopłatę, kwoty i terminy wpłat uwzględnione będą w umowie. Ostateczna kwota wymagana jest nie później niż 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia Usługi uwzględnionej w Umowie.
 3. Płatność przelewem w kwocie podanej przez Sprzedawcę, według kursu walut (kurs sprzedaży ING) z dnia wpłaty.
 4. Płatności na życzenie odbywają się za pośrednictwem systemu bankowego ING. Usługobiorca na podany adres poczty elektronicznej otrzymuje od Sprzedawcy e-mail z indywidualnym linkiem i wyszczególnioną kwotą do wpłaty. Po kliknięciu w link Usługobiorca zostaje przekierowany do systemu bankowego ING, z którego może dokonać płatności online. Usługobiorca zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie podanym przez Sprzedawcę (do 16:00 następnego dnia roboczego). Po podanym terminie link do płatności wygasa, a Umowa uznana zostaje za nieważną.
 5. Wpłata podanej kwoty nie gwarantuje potwierdzenia rezerwacji. W sytuacji, gdy w podanym terminie ustalona kwota zostanie wpłacona, a z przyczyn niezależnych od Usługodawcy rezerwacja nie może zostać potwierdzona (np. brak miejsc), Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty, a Umowa zostaje uznana za nieważną.
 6. Dane Usługobiorcy przekazywane są do systemu ING tylko w ramach koniecznych do wykonania usługi płatności. Wszelkie kwestie dotyczące płatności niezawarte w niniejszym Regulaminie można odnaleźć w regulaminie płatności Imoje ING.

§ 8 Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje zgodnie z §6 niniejszego Regulaminu.
 2. Po wpłacie zaliczki (lub pełnej kwoty, w zależności od terminu wybranej usługi) i potwierdzeniu dostępności miejsc przez Sprzedawcę, Umowa zostaje zawarta.
 3. Wpłata pełnej kwoty następuje nie później niż 6 tygodni przed terminem Usługi.
 4. Po wpłacie pełnej kwoty (nie wcześniej niż 3 tygodnie przed terminem Usługi), Usługobiorca otrzymuje dokumenty podróży.

§ 8 Rezygnacja z Umowy

 

 1. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Umowy w przypadku braku miejsc u Armatora.
 2. W przypadku odmowy realizacji Umowy, Usługobiorca otrzymuje pełen zwrot dokonanej wpłaty.
 3. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w dowolnym terminie, informując o tym pisemnie Usługodawcę.
 4. W przypadku anulacji Umowy o świadczenie usług turystycznych – rezerwacji rejsu, Usługodawca ma prawo naliczyć opłaty anulacyjne w wysokosciach określonych w Warunkach Uczestnictwa.
 5. W przypadku anulacji Umowy wykraczającej poza rezerwację rejsu (np. zawierającej przeloty lub inne środki transportu, hotele itp.) koszty anulacji mogą różnić się od podanych powyżej, jednakże Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o nich w stosownym dokumencie dołączonym do Umowy.
 6. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników, rezygnacji z części Usługi (np. przelot), zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa przesłane wraz z Umową.
 7. Do opłat anulacyjnych, niezależnie od terminu rezygnacji, każdorazowo doliczana jest również opłata manipulacyjna w wysokości 100zł za kabinę.
 8. Wszelkie zmiany Umowy regulowane są przez Warunki Uczestnictwa przesłane z Umową.

§ 9 Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku, gdy Usługodawca nie wywiąże się z zapisów Umowy, Usługobiorca ma prawo złożyć pisemną reklamację na adres spółki lub drogą poczty elektronicznej na adres admin@cruiseandtravel.pl
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację pod rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powrotu z imprezy turystycznej lub zakończenia terminu wykonania innej Usługi.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  – dane osobowe Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego)
  – numer rezerwacji
  – przedmiot reklamacji z opisem
  – ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę).
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 7. Wszelkie nieujęte w niniejszym Regulaminie informacje i zasady składania reklamacji regulowane są przez Warunki Uczestnictwa.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Cruise & Travel Group p. z. o. o, spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Uphagena 12, 80-237 Gdańsk, NIP 957-07-78-385, REGON 192058039, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617909
 2. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej.
 3. Szczegółowe informacje dot. przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i Polityce Cookies.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej admin@cruiseandtravel.pl

 

Regulamin obowiązuje od 10-10-2018.